Chức năng nhiệm vụ

Lĩnh vực hoạt động

  • Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng thực hiện các dự án trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cung cấp các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tư vấn, triển khai nhân rộng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ.
  • Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
  • Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu phát triển các giải pháp xây dựng và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hỗ trợ các cơ sở đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, các hoạt động dạy – học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hợp tác, tham gia với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu

Nghiên cứu và thực hiện các chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trực tuyến trong dạy và học tập.

Xây dựng và quản lý ứng dụng trực công nghệ tuyến giúp người học thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin về các khóa học, các cơ sở đào tạo. Tối ưu hóa việc tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tuyển sinh, lựa chọn ngành học, trường học …

Làm đầu mối, trung gian thúc đẩy, cung cấp thông tin hai chiều giữa các tổ chức đào tạo trong nước và quốc tế để xúc tiến, tư vấn cho các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế tìm kiếm, lựa chọn đối tác xây dựng các chương trình liên kết đào tạo và chuyển giao công nghệ đào tạo tại Việt Nam. Liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế xây dựng các chương trình đào tạo trực tuyến để giới thiệu và cung cấp cho học sinh, sinh viên.

Tổ chức các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ và các chương trình đào tạo khác theo qui định của pháp luật.