Giới thiệu chung

HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

(Association of Vietnam Universities and College – AVU&C)

  • Cung Trí Thức thành phố
  • Số 1 phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3795 7159 – 024 6293 4229
  • Email: hiephoidhcdvn@gmail.com
  • Website: www.avnuc.vn

Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Hiệp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động trên phạm vi cả nước và hội nhập quóc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Cùng với chức năng tư vấn, nghiên cứu, phản biện, kiến nghị hoàn thiện một số chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, các hoạt động khác của Hiệp hội đã đóng góp tích cực trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Địa vị, vai trò và uy tín của Hiệp hội ngày càng được củng cố và nâng cao trong công cuộc đối mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đề ra.

VIỆN XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

(Institute of Promotion of Education Development – IPED)

Viện Xúc tiến Phát triển Giáo dục là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, là tổ chức cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Hiệp hội Các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. Viện chịu sự chỉ đạo và thực hiện mọi quy định của Hiệp hội Các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, chấp hành các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Viện.

Mục tiêu của Viện là nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, viễn thông trong giáo dục đào tạo, hỗ trợ các cơ sở đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tuyển sinh, đào tạo và học tập, hỗ trợ kết nối, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước