Thông tin về bộ giáo dục và đào tạo 

Mỗi một lĩnh vực trong xã hội sẽ có cơ quan Bộ để thực hiện chức năng quản lý. Giáo dục- đào tạo từ mầm non đến đại học và các cơ sở giáo dục khác được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo là gì? Chức năng và vị trí của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Bạn đọc hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé

1/ Bộ Giáo dục và Đào tạo là gì?

Theo Điều 1 Nghị định 69/2017/NĐ-CP thì Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

2/ Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo có những chức năng và nhiệm vụ như sau:

– Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục

– Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ

– Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

– Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trường học

– Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về đảm bảo chất lượng giáo dục

– Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về kiểm định chất lượng giáo dục

– Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo:

– Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về dịch vụ sự nghiệp công.

3/ Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ vào quy định tại Điều 3 Nghị định 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục- Đào tạo cụ thể như sau:

–  Vụ Giáo dục Mầm non.

–  Vụ Giáo dục Tiểu học.

–  Vụ Giáo dục Trung học.

–  Vụ Giáo dục Đại học.

–  Vụ Giáo dục dân tộc.

– Vụ Giáo dục thường xuyên.

– Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

– Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

– Vụ Giáo dục thể chất.

–  Vụ Tổ chức cán bộ.

–  Vụ Kế hoạch – Tài chính.

–  Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

–  Vụ Pháp chế.

–  Vụ Thi đua – Khen thưởng.

–  Văn phòng.

– Thanh tra.

– Cục Quản lý chất lượng.

– Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

– Cục Công nghệ thông tin.

– Cục Hợp tác quốc tế.

– Cục Cơ sở vật chất.

– Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

– Học viện Quản lý giáo dục.

– Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

– Báo Giáo dục và Thời đại.

– Tạp chí Giáo dục.

Các đơn vị gồm Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Giáo dục thể chất, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế,  Vụ Thi đua – Khen thưởng,  Văn phòng, Thanh tra,  Cục Quản lý chất lượng,  Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,  Cục Công nghệ thông tin,  Cục Hợp tác quốc tế, Cục Cơ sở vật chất là các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Các đơn vị gồm Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Học viện Quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh,  Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị khác thuộc bộ theo quy định của pháp luật.

Văn phòng có 06 phòng.

Thanh tra, Cục Quản lý chất lượng, Cục Hợp tác quốc tế có 04 phòng.

Cục Công nghệ thông tin, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Cơ sở vật chất có 03 phòng.

Xem thêm nhiều thông tin hay tại: EDUNET.VN